Lộ trình học

Để bắt đầu một cách thuận lợi, bạn nên tập trung vào một lộ trình học. Ví dụ: Để đi làm với vị trí "Lập trình viên Nhúng" bạn nên tập trung vào lộ trình "Lập trình nhúng".